Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek ph. Kreacja czy stagnacja? Biblioteki w procesie współpracy

23 listopada 2011 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyła się II Konferencja Regionalna PRB ph. „Kreacja czy stagnacja? Biblioteki w procesie współpracy”. W ubiegłym roku tego typu spotkanie miało miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja zorganizowana została w ramach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek.

 

Uroczystej inauguracji konferencji dokonał dyrektor WiMBP w Zielonej Górze dr Andrzej Buck, a Monika Simonjetz – regionalny koordynator PRB – powitała wszystkich zebranych, w tym bibliotekarzy uczestniczących w I i II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, przedstawicieli władz samorządowych, członków Gminnych Koalicji oraz członków Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia I Lubuskiego Konkursu Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek.

Tegoroczną konferencję swoją obecnością uświetnili: Gerard Nowak – przedstawiciel Wojewody Lubuskiego, Jan Szachowicz – kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Anna Polus – wicedyrektor WiMBP w Zielonej Górze, Marzena Wysocka – wicedyrektor WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim oraz dr Artur Jazdon – dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zaproszenie przyjęli również: Grzegorz Doszel – wójt Gminy Bojadła, Krzysztof Czerniawski – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Gminy Lubsko, Danuta Roszak – sekretarz Gminy Brzeźnica, Sylwester Chocholski z Urzędu Miasta w Szprotawie oraz Mariola Rabulińska – sołtys wsi Zabór, Gerard Jankiewicz – sołtys wsi Bieniów, Stefania Klimczyk-Siwecka – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bieniowie, przedstawiciele Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Debiut”.

Nadrzędnym celem konferencji było pokazanie współpracy pomiędzy bibliotekami a jej lokalnymi partnerami oraz zainspirowanie do nawiązywania podobnych kontaktów i podejmowania wspólnych działań na rzecz biblioteki oraz gminy i jej mieszańców. Z ideą lokalnych partnerstw zapoznali uczestników animatorzy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Magdalena Tokarska i Grzegorz Idziak. ARFP wspiera proces powstawania koalicji, współdziałając z siecią animatorów PRB. Biblioteki Wiodące z I rundy PRB zachęcone zostały do nawiązania współpracy z partnerami lokalnymi i zbudowania Gminnej Koalicji mającej zapewnić bibliotece długofalowe wsparcie, także po zakończeniu Programu. Do udziału w partnerstwie zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk lokalnych, jak: pracownicy urzędu gminy oraz instytucji kulturalno-oświatowych, działacze lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, mieszkańcy.

Działania lokalnych partnerstw promowane były m.in. poprzez udział w I Lubuskim Konkursie Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek. Spośród 13 powstałych w województwie koalicji do konkursu przystąpiło dziewięć (siedem z południowej części województwa, dwie z północnej). Dostarczyły one dokumentacje przedsięwzięć i wydarzeń kulturalno-społecznych zrealizowanych przez koalicję w okresie od 15 grudnia 2010 do 15 października 2011.

W południowej części województwa lubuskiego komisja konkursowa w składzie: dr Andrzej Buck – dyr. WiMBP w Zielonej Górze, przewodniczący jury, Jan Szachowicz – kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, dr Przemysław Bartkowiak – przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Kultury „Debiut”, dr Dawid Kotlarek – kier. DBAiM WiMBP w Zielonej Górze, Jan Tyra – dyr. MBP w Żarach, przedstawiciel środowiska bibliotekarzy oraz SBP, Małgorzata Domagała – sekretarz jury, wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – GBP w Brzeźnicy. Efektem współpracy biblioteki z jej koalicjantami była gazetka lokalna „Głos Chotkowa” stworzona w ramach projektu pt. „Biblioteka Skarbnicą Piśmiennictwa – Kuźnią Młodych Talentów Dziennikarskich”. W skład koalicji weszli m.in.: Jerzy Adamowicz – wójt Gminy Brzeźnica, Leon Cuprych – przewodniczący Rady Powiatu Żagań oraz Elżbieta Ościak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotkowie.
II miejsce – GBP w Bojadłach. Koalicja zorganizowała imprezę „Odjazdowy Bibliotekarz” – Klenica–Bojadła–Zabór – czyli rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków książek i rowerów. Koalicję stworzyli m.in.: Mariola Rabulińska – sołtys wsi Zabór, Mirosław Konaszewski – pracownik Lasów Państwowych Przytok, Bogdan Bartkowiak – właściciel piekarni w Zaborze.
III miejsce – BP w Babimoście. Koalicjanci przygotowali uroczystość pt. „Zasłużony Polak w Izbie Pamiątek Regionalnych” (Teodor Spiralski), związaną z przekazaniem do Izby Pamiątek Regionalnych Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Do koalicji weszli m.in.: Bernard Radny oraz Zbigniew Woziński – Urząd Miejski w Babimoście, Jan Mielżyński i Zenon Brembor – Koło Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego.

Koalicje północnej części województwa lubuskiego oceniła komisja konkursowa w składzie: Edward Jaworski – dyr. WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim, Anna Królewicz-Spętany – kier. Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP w Gorzowie Wlkp., Ewa Troczyńska-Porada – specjalista ds. bibliotek samorządowych, członek Zarządu Okręgu SBP w Zielonej Górze. Po zapoznaniu się z materiałami konkursowymi ustalono następujący werdykt:
I miejsce – BPMiG w Strzelcach Krajeńskich. Koalicja zorganizowała cykl bezpłatnych warsztatów komputerowych dla seniorów ph. „Nigdy nie jest za późno na... komputer” mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Biblioteka pozyskała do współpracy m.in.: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (wolontariusze), sklep „Komputronik”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
II miejsce – BPMiG w Słubicach. Utworzona przy Bibliotece Gminna Koalicja doceniona została za zintegrowanie lokalnych organizacji pozarządowych wokół wspólnego obchodzenia Nocy Świętojańskiej ph. „Świętojańskie Wianki 2011”. Koalicję wokół Biblioteki stworzyli m.in.: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Koło Gospodyń Wiejskich w Drzecinie, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej.

Jury oceniając zaproponowane wydarzenia kulturalno-społeczne, zwracało szczególną uwagę na ich rolę w zakresie integracji lokalnego środowiska oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców. Zwycięskim koalicjom wręczono nagrody rzeczowe, a wszystkim uczestnikom konkursu – dyplomy. Nagrodzone koalicje zaprezentowały niektóre aspekty swoich działań, formy współpracy i wspierania aktywności społecznej oraz rozwoju kulturalnego i edukacyjnego lokalnych mieszkańców. Kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Jan Szachowicz podziękował i pogratulował wszystkim bibliotekom i ich partnerom uczestniczącym w I Lubuskim Konkursie Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również wykładu dr. Artura Jazdona nt. „Biblioteka w procesie aktywizacji kulturalnej gminy”. W swoim wystąpieniu autor starał się udowodnić tezę zakładającą, że mimo zmieniających się warunków funkcjonowania bibliotek ich znaczenie dla aktywizacji kultury nie będzie maleć. W materiałach konferencyjnych czytamy: „Następujące zmiany (szczególnie w zakresie technologii i rozwoju sieci) pozwalają wieszczyć niektórym śmierć książki i zmierzch tradycyjnych bibliotek, a tym samym zanik wielu ich funkcji i brak wpływu na aktywizację kulturalną otoczenia. [...] Biblioteki nie negując istnienia tych czynników, nie muszą przyjmować ich wyłącznie jako zagrożeń i im się poddawać. Uświadamiając sobie nieuchronność zmian wywołanych nimi w swym działaniu i realizowanych funkcjach, muszą wykorzystać te tradycyjne z nich, jak i przyjąć nowe do przekształcenia się z bibliotek dostępowych na zasobowe, a tym samym dalej z centrów informacji na centra kultury”.

Prelekcja dr. Jazdona stanowiła wprowadzenie do panelu dyskusyjnego nt. „Rola biblioteki i lokalnych partnerstw w rozwoju społeczności lokalnej”. Moderatorami dyskusji byli Magdalena Tokarska i Grzegorz Idziak. Uczestnicy dyskusji dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniami odnośnie współpracy pomiędzy biblioteką a jej partnerami, prezentowano przykłady efektywnych działań, chwalono się osiągnięciami, dziękowano koalicjantom za współpracę. Aktywny udział w dyskusji wzięli zarówno przedstawiciele władz samorządowych (m.in. wójt gminy Bojadła – Grzegorz Doszel, sołtys wsi Bieniów – Gerard Jankiewicz), prelegenci, jak i bibliotekarze (dyr. BP w Świebodzinie – Andrzej Grupa, dyr. MBP w Żarach – Jan Tyra, dyr. MBP w Szprotawie – Jolanta Wawrzyniak oraz Dyrektor GBP w Bieniowie – Teresa Kowalczewska). Wszyscy uczestnicy dyskusji byli zgodni, że warto pozyskiwać partnerów i z nimi współpracować. Wpływa to korzystnie na rozwój biblioteki, przez co służy dobru gminy oraz jej mieszkańców. Dyskusję podsumował dr Andrzej Buck. Zaznaczył, że bardzo ważne jest nawiązywanie przez biblioteki kontaktów i tworzenie atrakcyjnych propozycji. Zachęcał do odważnego zarządzania, tak aby działalność biblioteki świadczyła dobrze o jej pracownikach.

Na zakończenie konferencji głos zabrała Marzena Wysocka – wicedyrektor WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim. Podziękowała wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom pogratulowała udanych przedsięwzięć, życząc dalszej owocnej współpracy.

Konferencja pokazała, że warto podejmować atrakcyjne inicjatywy i szukać wsparcia u lokalnych partnerów przy ich realizacji. Inspiracją, zachętą oraz przykładem efektywnej współpracy mogą być Gminne Koalicje utworzone przy bibliotekach północnej i południowej części województwa lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.Małgorzata Domagała
WiMBP im. C.Norwida w Zielonej Górze