Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych - Bibliotekarz Lubuski

Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych

2 czerwca 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyły się obrady Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych.

Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce w sierpniu 2004 roku. Powołane wówczas zrzeszenie obrało za cel wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek. KDWBP opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących bibliotek publicznych, inicjuje konferencje i warsztaty związane z funkcjonowaniem placówek bibliotecznych, wnioskuje i opiniuje standardy w zakresie organizacji bibliotek publicznych, inicjuje doradztwo zawodowe i wymianę doświadczeń, występuje wobec odpowiednich władz w sprawach dotyczących finansowania bibliotek publicznych.

Pierwszym przewodniczącym KDWBP był dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Artur Paszko. Do czerwca 2011 r. funkcję tę pełniła dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Teresa Szymorowska.

Tegoroczną sesję swoją obecnością uświetnili: kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Jan Szachowicz, dyrektor Biblioteki Narodowej – Tomasz Makowski, przewodnicząca SBP – Elżbieta Stefańczyk, dyrektor Instytutu Książki – Grzegorz Gauden oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: prezes Jacek Wojnarowski, Jacek Królikowski i Maciej Kochanowicz.

Dyrektor Biblioteki Narodowej poinformował o podpisaniu PAKTU DLA KULTURY zawartego pomiędzy Radą Ministrów RP reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury. Jednym z głównych postulatów Paktu jest zwiększenie nakładów na kulturę do co najmniej 1% budżetu państwa. Różnica pomiędzy wydatkami na kulturę i ochronę dziedzictwa w 2011 r. a postulowanym 1 procentem to ok. 800 mln zł. Pakt zakłada osiągnięcie oczekiwanych wydatków na kulturę do roku 2015, tj. zwiększenie wydatków co roku co najmniej o około 200 mln zł. Pakt przewiduje również, że partnerami dla władz będą przedstawiciele aktywnych, twórczych i nowoczesnych środowisk, działających poza głównymi metropoliami i centralnymi instytucjami, czego symbolicznym wyrazem był fakt, iż na pierwszym miejscu obok premiera Donalda Tuska Pakt został podpisany przez dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, Dorotę Olejnik. Dyrektor Makowski wspomniał również o pracach nad projektem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wyrażając nadzieję, że będzie to drugi po Bibliotece+ program ministerialny wspierający biblioteki. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2011–2020 został przyjęty do planu prac legislacyjnych Rady Ministrów na rok 2011. W projekcie uchwały zapisano m.in., że program ma mieć na celu promocję czytania oraz poprawienie społecznego wizerunku książki, zwiększenie zakupów książek dla bibliotek, a także stworzenie platformy cyfrowej ułatwiającej dostęp do książek i czasopism.

Dyrektor Instytutu Książki, Grzegorz Gauden mówił o programie rządowym Kultura+, Priorytecie Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek. Poinformował, że wszystkie wnioski na budowę, remont, rozbudowę lub przebudowę infrastruktury bibliotecznej w zakończonym już pierwszym naborze zostały zaakceptowane. W drugim naborze, do 31 maja 2011 r., wpłynęło kolejnych 7 wniosków. Do 30 września 2011 trwa pierwszy nabór na inwestycje planowane do realizacji w 2012 roku. Jest to niewątpliwie szansa dla polskich bibliotek, z której warto skorzystać.

Dyrektor Teresa Szymorowska wygłosiła komunikat w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem ministra określającym wymagania kwalifikacyjne pracowników bibliotek. Krajowa Rada Biblioteczna powołała zespół do pracy nad tym projektem i oczekuje konkretnych ustaleń do 31 grudnia 2011. O nowych kryteriach awansu zawodowego mówiono podczas posiedzenia KDWBP w 2005 r. w Krynicy. Już wówczas stwierdzono, że do awansu zawodowego nie może wystarczać wykształcenie i lata pracy, że potrzebne są inne kryteria, które będą określać aktywność, zaangażowanie, samokształcenie. Dyrektor Szymorowska podkreśliła, że rozporządzenie jest naprawdę konieczne. Choćby jeden zapis obok stażu i wykształcenia, na przykład „dorobek zawodowy" albo „znaczny dorobek zawodowy" pozostawi w gestii dyrektora stosowne narzędzie awansowania pracowników.

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, Andrzej Buck w ramach swojego wystąpienia zapowiedział cykl prezentacji na temat zielonogórskiej książnicy, jej najnowszych przedsięwzięć i osiągnięć. Joanna Wawryk, sekretarz redakcji „Bibliotekarza Lubuskiego", zaprezentowała stronę internetową czasopisma bibliotekarzlubuski.pl, będącą elektroniczną wersją pisma oraz platformą wymiany doświadczeń i informacji bieżących, przeznaczoną przede wszystkim dla pracowników bibliotek województwa lubuskiego. Anna Polus, zastępca dyrektora WiMBP w Zielonej Górze zapoznała gości z prezentacją multimedialną dotyczącą termomodernizacji Biblioteki. Anna Urbaniak opowiedziała o cieszącej się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Zielonej Góry i okolic mediatece „Góra Mediów" – jej zbiorach i działalności. Janusz Życzkowski, redaktor Radia Zachód omówił zasady funkcjonowania, cele i strategię rozwoju portalu internetowego news365.pl, zachęcając do współpracy dyrektorów wszystkich bibliotek wojewódzkich.

Uczestnicy Konferencji zwiedzili mediatekę „Góra Mediów" oraz Muzeum Ilustracji Książkowej.

Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podsumował pierwszy etap Programu Rozwoju Bibliotek. Wyraził nadzieję, że na bazie dotychczasowych doświadczeń, nie do końca wykorzystanego jeszcze potencjału Regionalnych Partnerstw na rzecz rozwoju bibliotek, uda się osiągnąć dodatkowy efekt realizacji PRB, jakim byłoby wpisanie zadań realizowanych przez biblioteki publiczne do strategii rozwoju poszczególnych województw.

Jacek Królikowski przedstawił projekt trzydniowych szkoleń z rzecznictwa. W założeniu Fundacji szkolenia byłyby skierowane do dyrektorów bibliotek gminnych, w pierwszej kolejności bibliotek wiodących i partnerskich uczestniczących w PRB. Dyrektorzy WBP wyrazili zainteresowanie przeszkoleniem pracowników bibliotek wojewódzkich przez trenerów FRSI i realizacją szkoleń dla kadry podległych merytorycznie placówek.

Zwieńczeniem obrad były wybory nowego Prezydium Konferencji Dyrektorów. Spośród 7 kandydatów w wyborach tajnych wyłoniono 5 osób. Przewodniczącym Prezydium Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych ogłoszono dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Andrzeja Tywsa. Członkami prezydium zostali: dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, Andrzej Marcinkiewicz; dyrektor Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie, Lucjan Bąbolewski; dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku, Paweł Braun; dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, Andrzej Dąbrowski.

Posiedzenie KDWBP przebiegało w twórczej i przyjaznej atmosferze. Było okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji na ważne dla polskiego bibliotekarstwa tematy i bezcennych rozmów kuluarowych. Prezentacje dotyczące najnowszych przedsięwzięć zielonogórskiej książnicy spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem i zainteresowaniem. Reakcje gości pozwalają sądzić, że wszyscy opuszczali gościnną Ziemię Lubuską z miłymi wspomnieniami.

Monika Simonjetz